Icon

Description Field of Study

ลักษณะสาขาวิชา

การโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัล
แนวทางการประกอบอาชีพ :

ธุรกิจบันเทิงการแสดงและการท่องเที่ยว หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 มุ่งเน้นทักษะด้านการสื่อสาร และผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้ตอบสนองกับพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่มีการเข้าถึง สื่อความบันเทิง และการท่องเที่ยวโดยใช้ Social media เป็นช่องทางหลักในการรับข่าวสาร หลักสูตรนี้ จะช่วยพัฒนาบอคลากรของชาติ ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านการสื่อสารและผลิตสื่อโดยนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักศึกษาไปศึกษาฝึกปฏิบัติด้านธุรกิจบันเทิงการแสดง และด้านการท่องเที่ยว ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน สู้งาน มองโลกอย่างเป็นกลาง ยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพนักนิเทศศาสตร์ สมดังปรัชญาที่ว่า “ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ ทักษะการสื่อสารยุคดิจิทัล สร้างสรรค์งานการผลิตสื่อด้านการสื่อสารธุรกิจบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม”
แนวทางการประกอบอาชีพ :
นักแสดง นักร้อง นางแบบ นายแบบ เน็ตไอดอล บิวตี้ บล็อกเกอร์ ยูทูปเบอร์ ช่างแต่งหน้าในวงการบันเทิง ผู้ที่จัดทำเกี่ยวกับเสื้อผ้า (costume) ทีมงานเบื้องหลัง ในงานสร้างสรรค์ธุรกิจบันเทิง เจ้าหน้าที่ต้อนรับโรงแรม/ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว พนักงานส่วนภาครัฐ และเอกชนด้านการท่องเที่ยว องค์กรด้านการผลิตและออกแบบสื่อ นักสร้างสรรค์และจัดกิจกรรม ประกอบอาชีพในองค์กรด้านความบันเทิงด้านความบันเทิง การแสดงและท่องเที่ยวทาง Social Media

นิเทศศาสตร์(สามภาษา) หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สาม ภาษา) ประกอบด้วย 2 แขนงวิชา คือ แขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่ (Digital Marketing Communication and new Media) และแขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว (Communication and Tourism Business) เป็นหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิชาชีพ แห่งการสื่อสารในโลกยุคใหม่ เรียนรู้ทักษะการใช้กระบวนการทางวิชาชีพด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล และสื่อใหม่ และด้านการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหลักสูตรที่มีบรรยากาศ การเรียนการสอนเป็นนานาชาติ แบ่งการจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม (ภาษาจีน) หลักสูตรรองรับได้ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ปัจจุบันหลักสูตร ได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษา ไปศึกษาต่อยังประเทศที่นักศึกสนใจทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความอดทน สู้งาน มองโลกอย่างเป็นกลาง ยึดมั่นจรรยาบรรณในวิชาชีพนักนิเทศศาสตร์ สมดังปรัชญาที่ว่า “รอบรู้การสื่อสาร สร้างสรรค์องค์ความรู้ เชิดชูคุณธรรม นำความรู้พัฒนาท้องถิ่น”
1.1 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่
เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านนิเทศศาสตร์การสื่อสารสินค้าและบริการไปยังผู้บริโภค พร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม (ภาษาจีน) ผ่านอุปกรณ์ดิจิทัล อาทิ สมาร์ทโฟน แท็บแล็ต คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อสร้างสรรค์และจัดการการสื่อสารการตลาดดิจิทัลอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ สร้างแบรน์ได้
1.2 แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านนิเทศศาสตร์การสื่อสารธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งการเที่ยวระดับนานานชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมด้วยความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม (ภาษาจีน) เพื่อสร้างสรรค์และจัดการการสื่อสารการตลาดท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างแบรนด์ได้
แนวทางการประกอบอาชีพ :
1.1 แขนงวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัลและสื่อใหม่
นักการตลาดออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศ ผู้สร้างสรรค์ผลงานบนสื่อออนไลน์ เช่น ยูทูบเบอร์ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม weibo baidu ฯลฯ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวทางด้านการสื่อสารมวลชนหลากหลายภาษาผู้สื่อข่าว นักประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ นักโฆษณา ช่างภาพ นักหนังสือพิมพ์ นักจัด และผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกการตลาดดิจิทัล นักบริหาร ลูกค้าสัมพันธ์ รับราชการ เช่น กรมการประชาสัมพันธ์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นักวิชาการ
1.2 แขนงวิชาการสื่อสารและธุรกิจการท่องเที่ยว
นักการสื่อสารการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นักบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และต่างประเทศ ผู้ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัวทางด้านการสื่อสารมวลชนหลากหลายภาษา ผู้สื่อข่าว นักโฆษณา ช่างภาพ นักหนังสื่อพิมพ์ นักประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและบริการนักจัดและผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกการท่องเที่ยว นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ทั้งคนไทยและต่างชาติ รับราชการ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานักวิชาการ

วิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม
แนวทางการประกอบอาชีพ :