Icon
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 9 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อฯ รายงานตัวออนไลน์


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ระดับการศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษา

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 9 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 28 พฤษภาคม 2566

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 15 กรกฏาคม 2566

Icon

ระดับปริญญาโท

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566

Icon

ระดับปริญญาเอก

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2566