Icon

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ระดับการศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษา

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2565

Icon

ระดับปริญญาโท

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2565

Icon

ระดับปริญญาเอก

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2/2565