Icon
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 6 ปีการศึกษา 2566

(สอบคัดเลือกวันที่ 28 มี.ค. 2566)

ประกาศรายชื่อฯ


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ระดับการศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษา

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม - 15 เมษายน 2566

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2566

Icon

ระดับปริญญาโท

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566

Icon

ระดับปริญญาเอก

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2566