Icon


ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

Icon

1. กรอกข้อมูลผู้สมัคร

- ผู้สมัครกรอกข้อมูลส่วนตัว และเลือกสาขาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ

Icon

2. พิมพ์ใบชำระเงิน

- ชำระค่าสมัครตามเคาเตอร์ธนาคารที่ระบุ หรือชำระผ่าน App Mobile Banking

Icon

3. พิมพ์เอกสารหลักฐานการสมัคร

- เอกสารหลักฐานการสมัครนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์