Icon


Application Announcement

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร ภาคพิเศษ

- ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 | 17 มี.ค. - 15 พ.ค. 2566

- ปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 | หมดเขตรับ

- ปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา | 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2566

- ปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1 ก.พ. - 16 มิ.ย. 2566

- ปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. 2 ปี สาขาการบริหารการศึกษา | 31 มี.ค. - 28 เม.ย. 2566

- ปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมไทย | 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2566

- ปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา | 3 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2566

- ปริญญาโท ปีการศึกษา 3/2565 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต | 13 ก.พ. - 30 เม.ย. 2566

- ปริญญาโท ปีการศึกษา 3/2565 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร | 20 ก.พ. - 20 พ.ค. 2566

- ปริญญาเอก ปีการศึกษา 3/2565 หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร | 20 ก.พ. - 20 พ.ค. 2566


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์และครุศาสตร์อุตสาหกรรมศิลป์)

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 (หลักสูตรอื่นๆ)

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมศิลป์ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 4 (หลักสูตรอื่นๆ)

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมศิลป์) | update

- ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 5 (หลักสูตรอื่นๆ) | update

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ