Icon
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อฯ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2566

ระดับการศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษา

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม - 15 มีนาคม 2566

Icon

ระดับปริญญาโท

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 1/2566

Icon

ระดับปริญญาเอก

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 1/2566