Icon

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567

ระดับการศึกษาที่เปิดรับเข้าศึกษา

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 7 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

Icon

ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ

เปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2567

Icon

ระดับปริญญาโท

Icon

ระดับปริญญาเอก