Icon

Description Field of Study

ลักษณะสาขาวิชา

การออกแบบ (ออกแบบกราฟิก) ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบหนังสือ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กราฟิกเกี่ยวกับการสื่อสารพื้นฐาน การโฆษณา บรรจุภัณฑ์ ออกแบบ คาแรกเตอร์ การถ่ายภาพ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั้ง ๒ มิติ และ ๓ มิติ ในการออกแบบกราฟิก เพื่อเป็นนักออกแบบกราฟิกมืออาชีพ
แนวทางการประกอบอาชีพ :
เป็นนักออกแบบตามสถานประกอบการ เช่น กราฟิกดีไซเนอร์ นักคิดสร้างสรรค์ ผู้กำกับศิลป์ นักออกแบบโฆษณาทางสิ่งพิมพ์และบิลบอร์ด นักออกแบบหนังสือ โปสเตอร์ ใบปลิว แผ่นพับในอุตสาหกรรมการพิมพ์ นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ฯลฯ

การออกแบบ (ออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย) ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย ฝึกใช้ทักษะฝีมือในการออกแบบด้วยการวาดมือและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาและปฏิบัติการผลิตเครื่องประดับและเครื่องแต่งกายขั้นพื้นฐานจนถึงการใช้เทคโนโลยี ขั้นสูง การตัดเย็บ ชนิดของผ้า แพทเทริน อีกทั้งยังศึกษาด้านการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เทรนด์การออกแบบ การถ่ายภาพเครื่องประดับ การถ่ายภาพแฟชั่น การขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต และการจัดแสดงแฟชั่นโชว์
แนวทางการประกอบอาชีพ :
นักออกแบบเครื่องประดับ นักออกแบบเครื่องประดับคอมพิวเตอร์ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย แฟชั่นสไตล์ลิส นักออกแบบอิสระ นักวิชาการ/งานวิจัย ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ นักออกแบบอิสระ ผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย

วิศวกรรมเครื่องกล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ทางด้าน การออกแบบเครื่องจักรกล การวิเคราะห์ทางด้านความร้อน การออกแบบระบบทำความเย็นในอาคาร การวิเคราะห์โรงจักรต้นกำลังขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ความเสถียรของเครื่องจักร และการประเมินความเสียหายของเครื่องจักร การใช้งานระบบไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน การประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลอัตโนมัติ ทั้งด้านเครื่องจักรในโรงงาน และหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม รวมทั้งการโปรแกรมระบบปฏิบัติการของเครื่องจักรอัตโนมัติ ทั้งด้านระบบควบคุมระบบสั่งการ ระบบสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกับคอมพิวเตอร์
แนวทางการประกอบอาชีพ :
เข้าทำงานกับบริษัทเอกชนทั่วไปทั้งในภาคอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และเข้าทำงานกับหน่วยงานในภาครัฐ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล วิศวกรการผลิต วิศวกรงานระบบอาคาร วิศวกรออกแบบเครื่องจักร วิศวกรควบคุมเครื่องจักร วิศวกรควบคุมคุณภาพ วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรการจัดการระบบทางด้านวิศวกรรม รับราชการในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลประจำหน่วยงาน รับราชการ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค เจ้าหน้าที่งานเขียนแบบ และสามารถประกอบอาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่เรียนมา

วิศวกรรมไฟฟ้า ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า คลื่นสัญญาณและระบบการใช้เครื่องมือวัด และพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เน้นศึกษาทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ หลักการของคลื่นความถี่สูง ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารแบบต่าง ๆ ระบบสื่อสารไร้สาย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเส้นใยแก้วนำแสง และระบบควบคุมอัจฉริยะ เป็นต้น
แนวทางการประกอบอาชีพ :
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับระบบสื่อสาร ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้า หน่วยงานด้านระบบการสื่อสาร บริษัทด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

วิศวกรรมไฟฟ้า(เทียบโอน) ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า คลื่นสัญญาณและระบบการใช้เครื่องมือวัด และพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เน้นศึกษาทางด้านไฟฟ้าสื่อสาร ได้แก่ หลักการของคลื่นความถี่สูง ออกแบบระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการสื่อสารแบบต่าง ๆ ระบบสื่อสารไร้สาย ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเส้นใยแก้วนำแสง และระบบควบคุมอัจฉริยะ เป็นต้น
แนวทางการประกอบอาชีพ :
วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรดูแลระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวกับระบบสื่อสาร ดิจิทัล และอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมด้านวิศวกรรมโทรคมนาคม นักวิจัยและนักวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้า หน่วยงานด้านระบบการสื่อสาร บริษัทด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

วิศวกรรมโลจิสติกส์ ศึกษาเกี่ยวกับ
๑. งานทางด้านการขนส่งสินค้า เช่น ทางอากาศ ทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางรถไฟ
๒. งานด้านการค้าทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย เช่น การจัดหาสินค้า ส่งออก นำเข้า รวมถึงด้านกฎหมายภาษีนโยบายการค้า
๓. งานด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี ศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเข้ามาช่วยในงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แนวทางการประกอบอาชีพ :
เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่งสินค้า ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้าแผนกคลังสินค้า เจ้าหน้าที่แผนก Import/Export หัวหน้าแผนก Import/Export หัวหน้างานคลังสินค้า พนักงานตรวจสอบ การส่งมอบสินค้า หัวหน้างานส่งมอบสินค้า หัวหน้าแผนกกระจายสินค้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain

วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เทียบโอน) ศึกษาเกี่ยวกับ
๑. งานทางด้านการขนส่งสินค้า เช่น ทางอากาศ ทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางรถไฟ
๒. งานด้านการค้าทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการค้าขาย เช่น การจัดหาสินค้า ส่งออก นำเข้า รวมถึงด้านกฎหมายภาษีนโยบายการค้า
๓. งานด้านการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี ศึกษาด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถเข้ามาช่วยในงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
แนวทางการประกอบอาชีพ :
เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่งสินค้า ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หัวหน้าแผนกคลังสินค้า เจ้าหน้าที่แผนก Import/Export หัวหน้าแผนก Import/Export หัวหน้างานคลังสินค้า พนักงานตรวจสอบ การส่งมอบสินค้า หัวหน้างานส่งมอบสินค้า หัวหน้าแผนกกระจายสินค้า เจ้าหน้าที่จัดซื้อ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ หัวหน้าแผนกวางแผนจัดส่งสินค้า ผู้จัดการฝ่าย Supply Chain