Icon

Description Field of Study

ลักษณะสาขาวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติบัณฑิต ศึกษากฎหมายเอกชน กฎหมายมหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่สำคัญ อีกทั้งยังมีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้น เช่น เนติบัณฑิต ปริญญาโททางด้านกฎหมายรวมทั้งสามารถนำไปต่อยอดในทางวิชาชีพได้อีกด้วย
แนวทางการประกอบอาชีพ :
ผู้พิพากษา ตุลาการ พนักงานอัยการ (ต้องสำเร็จการศึกษา ชั้นเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา) ทนายความ (ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรว่าความและได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ) ผู้สอนในสถานศึกษา ที่ปรึกษากฎหมาย นิติกร รับราชการ