Icon

Description Field of Study

ลักษณะสาขาวิชา

เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับการสวิตช์และเราติ้งบนเครือข่าย การออกแบบเครือข่ายในองค์กร เครือข่ายไร้สายและเคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ส การจัดการศูนย์สารสนเทศ การจัดการความมั่นคงของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครือข่าย ระบบการจัดการฐานข้อมูล การสื่อสารแบบบรอดแบนด์ โครงงานเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่าย เครือข่ายโทรคมนาคม
แนวทางการประกอบอาชีพ :
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายภายในองค์กร ผู้ขายอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ การเขียนและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เคลื่อนที่ การพัฒนาโปรแกรมเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์มัลติมีเดีย ออกแบบและพัฒนาเกมส์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการประกอบอาชีพ :
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ พัฒนาโปรแกรมบนเว็บและโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้พัฒนาโปรแกรมเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้ผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ภูมิสารสนเทศ ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกล ระบบดาวเทียมนำทางบนพื้นโลก การประมวลผลภาพดิจิทัลจากดาวเทียม เทคนิคการสร้างแผนที่สมัยใหม่ รวมถึงเทคนิคทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อมาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาและจัดการกับปัญหาเชิงพื้นที่
แนวทางการประกอบอาชีพ :
นักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ นักวิชาการ ภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์ผังเมือง ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน หน่วยงานที่รองรับ ได้แก่ หน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรธรณี กรมโยธาธิการและผังเมือง หน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ บริษัทด้านงานสำรวจ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์และการควบคุมคอมพิวเตอร์ หลักการหรือทฤษฎี ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านกราฟิก มัลติมีเดีย หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสาร หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ทำงานที่ชาญฉลาด (ระบบปัญญาประดิษฐ์) หลักการหรือทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำงานของการคำนวณและการประยุกต์ ใช้งานระดับสูง
แนวทางการประกอบอาชีพ :
ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และบำรุงรักษาระบบ ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์หรือโปรแกรมระบบงาน หรือที่เรียกว่าโปรแกรมเมอร์ ผู้ออกแบบสร้างและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผู้ออกแบบและโปรแกรมระบบกราฟิก ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ ผู้จัดการแผนก หรือฝ่ายคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การ ผู้ให้คำปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรต่าง ๆ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านระบบคอมพิวเตอร์